Let op: Uw computer accepteert geen cookies, uw aankopen worden niet geregistreerd, kijk hier voor meer informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Algemene voorwaarde van ShopFish!

ShopFish! streeft ernaar alle vormen van storing en miscommunicatie op de website op een nette manier af te handelen.

1.Algemeen
1.aDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met ShopFish! aangegane overeenkomsten.
1.bNaast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.cVan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.dIndien ook de Gebruiker naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ShopFish! ingestemd is.
1.eOnder "Gebruiker" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ShopFish! in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.fShopFish! behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.gDoor het gebruik van de internetsite van ShopFish! en/of het aanmelden als gebruiker aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.hDoor u te registreren op ShopFish! verleent u automatisch toestemming om door ShopFish! benaderd te worden voor marketing activiteiten. In elke markteting uiting is de mogelijkheid aanwezig om uw toestemming in te trekken.
1.iDe benodigde gegevens voor uw registratie bij ShopFish! zullen na de registratie eigendom worden van ShopFish!.
1.jDe Gebruiker garandeert dat de door hem/haar persoonlijk ingevulde gegevens tijdens de registratieprocedure door de persoon zelf zijn ingevuld. Verder garandeert de gebruiker zelf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het is nimmer toegestaan de bovengenoemde handeling door een ander te laten doen.


2.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.aEen overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanmeldingsbevestiging aan de Gebruiker is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.b De gebruiker en ShopFish! komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ShopFish! zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.cInformatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ShopFish! garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.dBij het accepteren van deze algemene voorwaarden stemt de Gebruiker in om te worden benaderd door ShopFish en zijn partners. Door ShopFish zal de Gebruiker automatisch worden opgenomen in de dagelijkse en weekelijkse mailing. Uitschrijven is mogelijk door te klikken op de uitschrijf button onderaan de mail. Ook is het mogelijk om een mailtje te sturen naar info@shopfish.nl met hierin een verzoek tot uitschrijving.


3.Kortingen en transacties.
3.a Alle kortingen en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s of percentages, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.bSpeciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.cOm van een korting gebruik te kunnen maken dient u:
 1. een geldig ShopFish! account te hebben
 2. ingelogd te zijn
 3. U heeft na het drukken op de button/link (ga naar de webshop, ga naar product) naar de desbetreffende website geen andere websites bezocht. U heeft zonder aanzienlijk tussen liggende tijd (1 dag) een koopovereenkomst gesloten met een van de ShopFish! partners.
 4. ShopFish! heeft een vergoeding ontvangen voor de door u afgesloten koopovereenkomst met de ShopFish! partner.
 5. U heeft het aangeschafte product of dienst niet geretourneerd.
 6. De transactie is te zien op uw persoonlijke ShopFish! account heeft de status “goedgekeurd”. ShopFish! zal de transactie als zijnde niet geldig verklaren wanneer ShopFish! het vermoeden heeft of er sprake is van fraude dan wel onrechtmatig gebruik van de website.
 7. ShopFish! behoudt zich het recht voor om binnen 60 dagen een reeds goedgekeurde transactie alsnog als ongeldig te verklaren.
 8. In uitzonderlijke gevallen uw Cookies op te schonen voordat u de transactie via ShopFish! tot stand brengt.
 9. Bij iedere geslaagde transactie komt de gebruiker in aanmerking voor een korting. Deze korting vloeit voort uit de commissie die ShopFish! ontvangt van haar partner voor een geslaagde transactie. De commissie wordt verdeeld met u als gebruiker.
 10. Transacties worden door partners aan ShopFish! gerapporteerd. ShopFish! aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid hiervan en is dan ook niet verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade.
 11. Een gecommuniceerde korting op de ShopFish! website kan inmiddels verlaagd, verhoogd of verwijderd zijn door de partner. ShopFish! behoudt zich het recht om deze verandering evenredig door te voeren op de te ontvangen korting.
 12. Indien een partner door wat voor reden dan ook niet aan een betalingsverplichting kan voldoen komt de gerelateerde korting te vervallen.
 13. ShopFish! geeft geen enkele garantie dat een korting op de website kan worden gebruikt in combinatie met andere acties of kortingen. ShopFish! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of ingetrokken kortingen.
 14. ShopFish! kortingen zijn alleen geldig op online afgehandelde transacties.
 15. Op elke korting kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, welke te vinden zijn op de website van de partner.
 16. ShopFish! kan op geen enkele manier garanderen dat een gecommuniceerde korting op de website ook wordt uitbetaald door de partner. ShopFish! behoudt zich te allen tijde het recht een korting te verwijderen.
 17. ShopFish! behoudt te allen tijde het recht om een account te verwijderen of eventuele openstaande tegoeden te laten verbeuren dan wel het weigeren van toegang tot de website.
 18. Tell a Friend
  Bij het uitbetalen van tell a friend bonussen geldt een fair use policy. Users waarbij een vermoeden bestaat dat de tell a friend functie enkel wordt gebruikt voor het verkrijgen van een bonus worden niet uitbetaald. Wij houden hiervoor de volgende indicatoren aan.

  - Users hebben zelf nog nooit een aankoop gedaan via shopfish.
  - Aangeleverde email adressen lijken op elkaar.
  - Alle aangeleverde vrienden zijn niet actief op onze site.
  - De user brengt een zeer grote hoeveelheid vrienden aan in 1 dag.

  Het niet uitbetalen van tell a friend bonusses zal altijd worden gemeld aan de user, bij misbruik wordt ook het account van de user verwijderd.


4.Uitbetaling
4.aHet gespaarde saldo kan pas worden uitbetaald wanneer:
 1. U heeft een betalingsverzoek bij ons ingediend.
 2. Er een minimum van twintig euro is gespaard.
 3. U heeft geldige persoons- , adres-, en rekeninggegevens ingevoerd.
 4. U account verkeerd in een goede staat (conform sectie 5).
4.bShopFish! zal correct aangevraagde uitbetaling proberen te voldoen in 30 dagen. ShopFish! geeft geen enkele garantie dat ook gebeurt. Bij vertraging dient u contact met ons op te nemen via ons contactformulier.
4.cEen vrijgegeven saldo kan alleen naar een Nederlandse bank- of girorekening overgemaakt worden.
4.dHet is niet mogelijk om een gedeelte van het gespaarde saldo te laten uitbetalen.
4.eDe gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat alle gegevens juist zijn ingevuld op de website van ShopFish!. Voor eventuele fouten of schade is ShopFish! niet aansprakelijk.


5.Gebruikersaccount
5.aEen account in goede staat betekent:
 1. U bent een natuurlijk persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. U bent woonachtig in Nederland.
 3. U bent minstens één maal per jaar ingelogd op de site.
 4. U gebruikt het account alleen voor u zelf en niet met of voor derden.
 5. U heeft maar één account en geen meerdere.
 6. U account geen geschiedenis heeft van fraude of andere soorten van misbruik.


6.Partner sites
6.aShopFish! bevat hyperlinks en deep links naar partner websites. ShopFish! is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van deze websites is daarom ook uw eigen verantwoordelijkheid.
6.bShopFish! is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de levering, staat, prijs of kwaliteit van de producten en/of diensten van de partnersites.


9.Overmacht
9.aIn geval van overmacht is ShopFish! niet gehouden haar verplichtingen jegens de Gebruiker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.bOnder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10.Intellectueel eigendom.
10.a De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ShopFish!, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


11.Persoonsgegevens.
11.a ShopFish! zal de gegevens van de Gebruiker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. ShopFish! neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en privacywetgeving in acht.


12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.a Op de website en de privacybescherming is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


13.Links
13.a De site van ShopFish! kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft ShopFish! geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


14.Uw rechten
14.a U kunt altijd aan ShopFish! vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ShopFish! vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ShopFish! zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ShopFish! hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
 • Je hebt geen favorieten geselecteerd.
  Ga naar webshops en markeer jou favoriete
  webshops als favorieten